25.4.2019 : 6:33 : +0200
Menufooter

Nota legal

TOTS ELS DRETS RESERVATS

Política de Protecció de dades de caràcter personal

En alguna de les pàgines d’aquesta web se sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal per tal de poder enviar la informació sol·licitada pel mateix usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Les dades obtingudes s’integren en els corresponents fitxers informatitzats del Museu Torre Balldovina – Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb la normativa vigent en cada cas.

El Museu Torre Balldovina garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.

El Museu Torre Balldovina es compromet a no compartir amb cap altra entitat o organització les dades dels seus subscriptors, ni fer-ne cap ús comercial.

L’usuari que doni les seves dades podrà exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/1999, LOPD. Per l’exercici d’aquests drets, l’interessat pot adreçar-se al Museu Torre Balldovina, plaça de Pau Casals, s/n, 08922 Santa Coloma de Gramenet. Cal indicar clarament: Tutela de Drets LOPD.

Obligació de fer un ús correcte dels continguts

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts d’aquestes pàgines web d’acord amb la llei, amb aquest avís legal i d’altres avisos, reglament d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb l’ordre públic, la moral i els bons costums generalment acceptats.

Concretament, es compromet a abstenir-se de:

- Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, si no és amb l’autorització expressa del Museu Torre Balldovina.

- Suprimir, manipular o de qualsevol altra manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets del Museu Torre Balldovina o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

- Copiar total o parcialment el seu disseny o codi font.

L’usuari ha d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició o s’hagin indicat amb aquesta finalitat a les pàgines web on resideixen els continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet.