25.4.2019 : 6:58 : +0200
Patrimoni monumental

Torre Pallaresa, edifici del patrimoni colomenc que va ser declarat monument historicoartístic d’interès nacional a l’any 1931.

Pla Especial de Protecció del Patrimoni

El Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet (PEPPSC) va ésser aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 19 de març de 2009, i definitivament en sessió de 18 de juny de 2009 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. La Generalitat va publicar l'aprovació al DOGC 5497 de data 3 de novembre de 2009.

L’abast del Pla inclou totes les edificacions, elements naturals o construïts i ambients urbans considerats d’interès cultural, històric o artístic, tant en sòl urbà com no urbà, del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

 Els objectius del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet són:

  • Explicar els grans capítols de la història, els assentaments i el creixement de la ciutat, a través d’un llegat global.
  • La catalogació justificada dels elements de valor històric, arquitectònic, històrico- arquitectònic, urbanístic i ambiental, i la seva classificació en ordre a aquest valor o tipus.
  • Establir totes aquelles determinacions i mesures necessàries per a l’adequada preservació, consolidació, dinamització, foment, millora i gestió del Patrimoni Arquitectònic de Santa Coloma.
  • L’establiment de mesures de vigilància i disciplina urbanística que complementin les mesures anteriors.

Els elements protegits s’han classificat en:

  • Edificis i/o elements del Catàleg (EC): són elements, edificis o agrupacions d'edificis d'interès històric, arquitectònic o tradicional. A Santa Coloma hi ha catalogats 57 béns.
  • Ambients urbans (A): són elements d'interès històric-urbanístic i/o ambiental que per la seva tipologia, homogeneïtat en la formalització de les façanes i coherència amb el context, es volen preservar per a la permanència de la imatge de la ciutat tradicional. A Santa Coloma hi ha catalogats 3 ambients.
  • Zones arqueològiques (ZA): són zones d'interès arqueològic, paleontològic o geològic detectades al terme municipal. A Santa Coloma hi ha catalogades 13 zones (2 sistemàtiques i 11 preventives).
  • Edificis oi/o elements de l’Inventari (EI): són elements, edificis o agrupacions d'edificis d'interès històric o arquitectònic secundari que convé preservar, en certa mesura, pel seu valor testimonial. A Santa Coloma hi ha catalogats 26 béns.

Més informació