19.4.2019 : 6:41 : +0200

Torre Pallaresa, edifici del patrimoni colomenc que va ser declarat monument historicoartístic d’interès nacional a l’any 1931.

Antecedents

El Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Santa Coloma de Gramenet va ser redactat l’any 1985 i aprovat definitivament el 16 de juliol de 1987 per la Corporació Metropolitana de Barcelona. Aquest Pla ha estat durant més de vint anys l’instrument regulador de les intervencions esdevingudes sobre els edificis i elements protegits.

Pla aprovat amb l’objectiu de conservar, recuperar i revitalitzar el patrimoni arqueològic, històric, urbanístic i ambiental de la ciutat, per a la consecució de la pervivència de la memòria col·lectiva, dels aspectes de qualitat de vida que d’aquells se’n deriven i de la transmissió dels valors culturals que ens han arribat. L’eficàcia de la seva redacció i posterior aprovació ha quedat demostrada mitjançant una aplicació continuada que ha permès, amb algunes excepcions, conservar i millorar notablement aquest patrimoni.

Com a incidències respecte l’aplicació i compliment de les seves previsions cal esmentar la descatalogació d’alguns edificis i elements, obligada per l’estat de conservació o d’altres factors.

És per tot això que l’Ajuntament va considerar necessari actualitzar el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, per tal de posar al dia el contingut de la seva informació gràfica i escrita, millorant així l’eficàcia del document per a la seva consulta, interpretació i aplicació. Complementàriament als factors esmentats, estrictament utilitaris, la revisió permet adequar els continguts a la realitat física existent, especificant millor les parts a protegir i actualitzar el seu articular d’acord a la legislació urbanística de caràcter general vigent.

Un estudi realitzat per l’Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona amb el Centre de Recerca i Serveis a l’Administració Local (CRAL), centre d’investigació de la Universitat Politècnica de Catalunya, adscrit a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, ha servit de base per revisar el Pla.

Més informació