25.4.2019 : 16:10 : +0200

El poblat ibèric Puig Castellar és l'element del patrimoni arqueològic més important de la ciutat, i constitueix, sense dubte, un símbol emblemàtic i d'identitat per a Santa Coloma.

Altres jaciments ibèrics de Santa Coloma

En època ibèrica cal tenir present l’existència d’altres establiments petits complementaris al Puig Castellar, de poblament dispers, dedicats a l’explotació de la terra i, per tant, situats generalment en zones baixes. D’aquests assentaments a la plana en coneixem dos: les sitges del carrer d’Extremadura, entre el torrent de les Bruixes i d’en Corbatera, a uns 800 m al sud en línia recta del Puig Castellar, i, uns 500 m més al sud, tocant també al torrent de les Bruixes, l’hàbitat de can Calvet, l’únic que ha lliurat estructures constructives

El jaciment ibèric de Can Calvet

El nucli de Can Calvet (segles V-IV aC) per situació, dimensions i característiques cal catalogar-lo com un petit assentament creat amb unes funcions específiques d’explotació agrària. Aquest nucli era als peus del Puig Castellar, però a la zona de plana i a la vora del curs de la riera de la Pallaresa, en una zona de plana fèrtil ideal pel conreu i, fins i tot, amb bones comunicacions, però sense bones condicions per al control del territori. Actualment aquest jaciment, que es va excavar amb caràcter d’urgència, es troba en plena àrea urbana, soterrat per la B-20 i el parc d’Europa de Santa Coloma de Gramenet.

Sitges del carrer d'Extremadura

Agrupació de sitges destinades a l’emmagatzematge de gra situades als peus del Puig Castellar, amb una cronologia dins del món ibèric que va de mitjan segle II a mitjan segle I aC. Conegudes també com a sitges de la vinya d’en Martí i d’en Sol, es tracta d’un conjunt d’onze sitges excavades entre els anys 1972 i 1978, on es devien emmagatzemar excedents agrícoles amb finalitats comercials. Aquest jaciment demostra una ocupació de la plana en un moment ibèric tardà, quan ja es dóna la presència romana a la zona, després d’abandonat el poblat Puig Castellar.