22.4.2019 : 17:40 : +0200

El poblat ibèric Puig Castellar és l'element del patrimoni arqueològic més important de la ciutat, i constitueix, sense dubte, un símbol emblemàtic i d'identitat per a Santa Coloma.

Projecte d'actuació

L’any 1997 es va considerar que hi havia una sèrie d’elements que convergien en la necessitat de dur a terme un projecte global d’intervenció al Puig Castellar que permetés assolir tres objectius bàsics: garantir la conservació del jaciment amb els mínims costos de manteniment, aconseguir un jaciment comprensible i interessant per a tots els públics que representés un atractiu tant a nivell educatiu i formatiu com d’oci i, finalment, aprofitar l’empenta que podia representar l’actuació per consolidar, en el marc del jaciment, un àmbit permanent de recerca científica i formativa d’interès tant universitari com postuniversitari.

A l’inici del projecte es va definir un model d’intervenció per al jaciment i uns criteris generals aplicables a tots els àmbits d’actuació: diferenciar clarament les zones originals de les intervingudes, fer sempre reversible la intervenció, respectar totes les fases de vida del jaciment en la mesura que fos possible, garantir la conservació del jaciment i possibilitar i assegurar la continuïtat de la recerca arqueològica.

Qualsevol projecte d’actuació integral en un jaciment arqueològic exigeix el coneixement més exhaustiu possible d’aquest jaciment, ja que això constitueix la base sobre la qual es podrà treballar. I aquest coneixement s’ha de produir, essencialment, a dos nivells. D’una banda, cal conèixer bé les estructures existents a través d’actuacions arqueològiques i, de l’altra, cal assolir-ne el coneixement històric, és a dir, arribar a una correcta interpretació i comprensió, ja que només així serà possible la seva adequació museogràfica.

El caràcter dinàmic del projecte i la voluntat de rendibilitzar de forma immediata els resultats científics de les excavacions van fer que es plantegés un desenvolupament paral·lel entre els treballs d’investigació i els de difusió i condicionament museogràfic, de manera que pogués haver-hi unes realitzacions concretes en aquest sentit abans que no s’hagués completat totalment la intervenció global en el jaciment.

Complementàriament a la museïtzació del jaciment, per tal de contextualitzar el poblat Puig Castellar en el territori de Santa Coloma i dins el món ibèric, d’una banda, i exposar els objectes originals procedents del poblat recollits en les diverses excavacions, de l’altra, es proposava també la creació d’una sala monogràfica de la cultura ibèrica al Museu Torre Balldovina que complementés la visita al poblat. Això representa adequar el projecte museogràfic del Museu sobre els ibers als criteris expositius i didàctics aplicats en el jaciment, ja que ambdues actuacions han de sintonitzar com a parts d’un mateix projecte comú que són.