Pla Especial de Protecció del Patrimoni


Pla aprovat amb l’objectiu de conservar, recuperar i revitalitzar el patrimoni arqueològic, històric, urbanístic i ambiental de la ciutat.

L’abast del Pla inclou totes les edificacions, elements naturals o construïts i ambients urbans considerats d’interès cultural, històric o artístic, tant en sòl urbà com no urbà, del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

La seva eficàcia ha quedat demostrada mitjançant una aplicació continuada que ha permès conservar i millorar notablement aquest patrimoni.

Objectius

  • Explicar els grans capítols de la història, els assentaments i el creixement de la ciutat, a través d’un llegat global.
  • La catalogació justificada dels elements de valor històric, arquitectònic, històrico- arquitectònic, urbanístic i ambiental, i la seva classificació en ordre a aquest valor o tipus.
  • Establir totes aquelles determinacions i mesures necessàries per a l’adequada preservació, consolidació, dinamització, foment, millora i gestió del Patrimoni Arquitectònic de Santa Coloma.
  • L’establiment de mesures de vigilància i disciplina urbanística que complementin les mesures anteriors.

Classificació dels elements protegits

  • Edificis i/o elements del Catàleg (EC): són elements, edificis o agrupacions d'edificis d'interès històric, arquitectònic o tradicional. A Santa Coloma hi ha catalogats 57 béns.
  • Ambients urbans (A): són elements d'interès històric-urbanístic i/o ambiental que per la seva tipologia, homogeneïtat en la formalització de les façanes i coherència amb el context, es volen preservar per a la permanència de la imatge de la ciutat tradicional. A Santa Coloma hi ha catalogats 3 ambients.
  • Zones arqueològiques (ZA): són zones d'interès arqueològic, paleontològic o geològic detectades al terme municipal. A Santa Coloma hi ha catalogades 13 zones (2 sistemàtiques i 11 preventives).
  • Edificis oi/o elements de l’Inventari (EI): són elements, edificis o agrupacions d'edificis d'interès històric o arquitectònic secundari que convé preservar, en certa mesura, pel seu valor testimonial. A Santa Coloma hi ha catalogats 26 béns.