Col·lecció Història


Prehistòria i Història Antiga

Capfoguer segles IV-III aC,
Capfoguer segles IV-III aC,
Peveter segles IV-III aC
Peveter segles IV-III aC

Destaca, per la quantitat i la singularitat d’algunes peces, la col·lecció d’objectes procedents del poblat ibèric Puig Castellar, recollits en les excavacions fetes pel Centre Excursionista Puigcastellar (1954-1958, 1972) i pel Museu Torre Balldovina (des de 1998 fins avui). Els objectes recollits amb anterioritat per Ferran de Sagarra (1904-1907) i l’Institut d’Estudis Catalans (1922-1925) es conserven al Museu d’Arqueologia de Catalunya de Barcelona, però també d’aquests el Museu en té una mostra força significativa, com a dipòsit, a la seva exposició de referència.

 Així el Puig Castellar ens ha lliurat un conjunt d’objectes metàl·lics molt important i molt variat: petits elements de bronze (objectes d’ornamentació personal, guarniments o complements dels vestits, recipients, claus i elements de medicina i higiene), de plom (cinta enrotllada, glans, làmina amb inscripció) i nombroses peces de ferro, com armes (beines d’espasa, espases, puntes de llança, asts), ganivets, estris domèstics, artesans i agrícoles (podalls, fangues, càvecs, aixades, arades, falçs, destrals, cisells, claus...).

 D’aquest mateix període, el Museu també conserva els materials exhumats al nucli de Can Calvet (segles V-IV aC), petit assentament creat amb unes funcions específiques d’explotació agrària, i a les sitges del carrer d’Extremadura (mitjan segle II–mitjan segle I aC), conegudes també com a sitges de la vinya d’en Martí i d’en Sol, destinades a emmagatzemar excedents agrícoles amb finalitats comercials. 

Eines agrícoles
Eines agrícoles
Làmina de plom
Làmina de plom
Plat Palise
Plat Palise

Història Medieval i Moderna


Destaca la col·lecció d’objectes procedents del Molí d’en Ribé i del Mas Fonollar. Es tracta bàsicament d’una col·lecció de monedes del segle XVIII i de peces de ceràmica de cuina, emmagatzematge i vaixella de taula.

 Quant a la tipologia, predomina la ceràmica catalana decorada en blau, dels segles XVII i XVIII, amb les decoracions típiques de la ditada, la figueta, el card, cercles concèntrics, sanefes i orles o d’influència francesa. Trobem també ceràmica decorada en verd i manganès, decorada en blau d’influència valenciana i de les primeres produccions barcelonines, de reflexos daurats, popular catalana.

Tipus de lletres per impremta
Tipus de lletres per impremta

Història Contemporània


Formen part de la col·lecció objectes de diferents oficis (pagès, teixidor, impressor, sabater, joier, fuster...) procedents d’antics establiments de Santa Coloma.

 A través d’una crida feta a la població per recollir objectes propis de la vida quotidiana dels anys 50 als 70 del segle passat, una important quantitat d’objectes d’aquest període tan significatiu de la història de la ciutat va passar a formar part de la nostra col·lecció. Els béns materials recollits, els d’oficis i els de vida quotidiana, són fonamentals per donar a conèixer la societat colomenca d'època contemporània.

L’aportació d’objectes de qualsevol tipus i de qualsevol època es pot fer indefinidament ja que el Museu és sempre obert a noves donacions per enriquir el seu fons.