Arqueologia del Poblat ibèric


El poblat Puig Castellar té una gran extensió excavada que fa destacar la presència de murs, i una possible muralla, conservats en una gran alçada i de característiques autènticament monumentals.

Igualment es pot veure la disposició de les construccions formant una xarxa urbanística en la qual s’observen carrers i els diferents espais d’habitació, situats en diverses terrasses que salven el desnivell del terreny.

Les excavacions han permès recuperar un gran nombre d’objectes, alguns dels quals ens indiquen els usos i les funcions dels espais, i les activitats que s’hi duien a terme com ara l’emmagatzematge, el tissatge, la mòlta de gra o la metal·lúrgia. Altres objectes ens demostren la riquesa del jaciment, com la col·lecció d’objectes metàl·lics trobats, una de les més importants que es coneixen.

Història de les excavacions

1902

_____________________

Descoberta del jaciment  per mossèn Joan Palà, arran d’unes troballes de terrissa als vessants del turó del Pollo.

1904 – 1907

____________________

Ferran de Segarra

L’historiador Ferran de Sagarra i de Siscar, propietari dels terrenys, hi dugué a terme les primeres excavacions arqueològiques en una àrea compresa entre el cim i el vessant meridional del turó.

Els resultats obtinguts en van publicar al Boletín de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona.

1909

____________________

Ferran de Sagarra cedeix al recent creat Laboratori d’Investigacions Arqueològiques de l’Institut d’Estudis Catalans  el resultat de les seves investigacions, fent donació l’any 1919 no tan sols dels objectes trobats, sinó també de la mateixa propietat dels terrenys on és emplaçat el jaciment.

1922 - 1925

____________________

Visita de membres de l'Institut d'Estudis Catalans

L’Institut d’Estudis Catalans reprèn els treballs d’excavació sota la direcció de Josep Colominas i Josep C. Serra i Ràfols, qui elaborà la primera planta detallada del jaciment.

1954 – 1958

____________________

Excavacions del Centre Excursionista Puigcastellar

El Centre Excursionista Puigcastellar de Santa Coloma assumeix la salvaguarda del jaciment i realitza una nova campanya d’excavacions sota la direcció d’Àngel Martínez i Joan Vicente i l’assessorament tècnic de Josep C. Serra i Ràfols. Ambs els resultats obtinguts en aquest treballs es va completar la planta del sector septentrional del poblat.

1997 - Actualitat

____________________

Després de gairebé quaranta anys d’aturada, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a través del Museu Torre Balldovina, inicia accions encaminades a la conservació i dinamització del jaciment del poblat ibèric Puig Castellar com a parc arqueològic.  A partir d’aquest moment, el projecte d’actuació que es dur a terme planteja sempre un desenvolupament paral·lel entre els treballs d’investigació, els de difusió i els museogràfics.

Excavació al Poblat Ibèric del Puig Castellar

Les intervencions arqueològiques que s’han fet al jaciment des de l’any 1998 s’han centrat en el sector nord-oest del jaciment i ha suposat l’excavació completa d’aquest sector i la consolidació de bona parta de les estructures.

Paral·lelament, en l’àmbit de museïtzació s’ha portat a terme la reconstrucció d’un habitatge, la senyalització per a la visita, la instal·lació d’un mòdul interactiu i l’arranjament de l’entorn i els accessos.

I pel que fa a la divulgació del poblat podem destacar la celebració anual de la Festa ibera de Puig Castellar i el desenvolupament del programa educatiu de visites i tallers sobre la cultura ibèrica.


Prepara la visita al Puig Castellar